KINDLE [خم رودخانه]


  • null
  • خم رودخانه
  • وی اس نیپال
  • en
  • 11 August 2020
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خم رودخانه

Free download خم رودخانه 105 اوی داستان مرد جوانی که برای زندگی بهتر مغازه ای در نقطه ای دور کنار یک رودخانه می خرد او سعی می کند تجارت سالمی بسازد زابت فرزندش فردیناند را به او می سپارد تا هر چه را می داند به او یاد دهد متی نیز توسط خانواده اش پیش او فرستاده می شو?.

Download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free » وی اس نیپال

Free download خم رودخانه 105 ری شسته رفته روان و شفاف برآمده از ذهنیتی آزموده و تواناداستان با این جمله آغاز می شود راه و رسم دنیا همین است آنهایی که خود را کسی نمی دانند و می گذارند که هیچ باشند در آن جایی ندارند قصه در شهری در کنار یک رودخانه اتفاق می افتد سلیم ر.

characters خم رودخانه

Free download خم رودخانه 105 برنده جایزه جهانی نوبل ادبیات سال 2001 گزارشی عالی از یک قصه که بیشتر شیبه یک خاطره است تا یک داستان با ساختاری بسیار دقیق و منسجم که در عین داستانی بودن مستند نیز است و خواننده از طریق آن از اوضاع زندگی و جنگ داخلی آفریقا آگاه می شود نث.