[Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte


10 thoughts on “[Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte

 1. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte

  [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Apžēliņ kā es šo brīnumu biju palaidusi garām nelasītu?Beidzot uzzināju par ko tā vispārējā sajūsma Pirmkārt grāmata ir izcila Otrkārt par tautas sāpīgāko tēmu uzrakstīt grāmatu kas neizklausās pēc kārtējās gaudu dzi

 2. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte

  Māra Zālīte Ê 9 Read & Download [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Tādas viennozīmīgas sajūsmas man nav jo tā īsti es Laurai nenoticēju Billei man ticība bija daudz lielāka Bet tā jau protams Sibīrijas bērns atpakaļ Latvijā bērnība vienmēr ar pasaules atklāšanu vietumis ļoti aizkustinoši

 3. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte

  review Pieci pirksti [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Patika Kaut gan nevienmērīgi brīžiem ļoti ļoti labi brīžiem nekā Brīžiem šķiet ka Zālīte aizmirsusi ka Laurai pieci gadi pārāk

 4. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Māra Zālīte Ê 9 Read & Download

  [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Es lasīju un atcerējos sevi kā bērnu Visus tos lielos pārdzīvojumus par mazām lietām Atcerējos to brīdi kad stundu raudāju mammai uz pleca pēc tam kad prāts bija aptvēris baigo faktu ka es reiz miršu tāpat kā bija nomiris mans trusis Nē šī nav priecīga grāmata par bērnību Tā palīdz skatīt lietas piecgadnieka acīm Bērni nav dumji viņi redz un jūt savādākApraudājos sākumā un

 5. says: Māra Zālīte Ê 9 Read & Download [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte

  review Pieci pirksti Māra Zālīte Ê 9 Read & Download [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte paķēra jauku Billes laiku vaibu bet iespējams ka tas bija pat ļoti nevietā – Alberts Bels tieši bez liekvārdības skaidri un kodolīgi rakstījis pasaulē visas nelaimes ceļas no salīdzināšanas bet ir grūti grūti grūti aizmirst Belševicas bērnišķīgi jauko traģisko pelēko raibo meitenīti Billi salīdzināt to ar Māras Zālītes prototipu – Sibīrijas meitēnu Lauru kurai ir pieci gad

 6. says: Māra Zālīte Ê 9 Read & Download Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte review Pieci pirksti

  [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Ziņa ka viena no ievērojamākajām latviešu dramaturģēm uzrakstījusi romānu mani ļoti ieintriģēja Un spriežot pēc bibliotēkā izst

 7. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte

  [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte burvīgi stāsti kas izstāstīti caur maza bērna sajūtām par atgriešanos no Sibīrijas un par šo atgriešanās prieku par bēdām kas gadās atgriežoties mājās taču neatrodot tās tādas pašas kā iepriekš un par maza bērna sapņiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem dažbrīd pamūkot malā no Sibīrijas sajūtām

 8. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Māra Zālīte Ê 9 Read & Download

  Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Māra Zālīte Ê 9 Read & Download [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Ko jums mācīja skolā viņš jautāja māksliniecei Redzēt viņa atbildēja Un pēkšņi es sapratu ko man mācīja skolā Mani mācīja dzirdēt Varbūt tāpēc mans mēģinājums izveidot attiecības ar grāmatu bija noklausot

 9. says: review Pieci pirksti Māra Zālīte Ê 9 Read & Download Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte

  Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Māra Zālīte Ê 9 Read & Download [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte To cik milzīga ir Latvijas vēstures trauma vislabāk parāda bezgalīgais literārais materiāls ko tā radījusi un ku

 10. says: [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte review Pieci pirksti

  [Pieci pirksti] E–pub Æ Māra Zālīte Tai buvo pirmoji mano gyvenime latvių literatūros knyga Įspūdis puikus knygyne ieškosiu ką dar išleido lietuviškai nuostabioji Mara Zalite Penki pirštai tai istorija apie iš Sibiro grįžusią jauną šeimą pasakojama penkiametės šeimos mergaitės iš vaiko perspektyvos ir vaiko žodžiais Kartais graudu net ašarą

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review Pieci pirksti

Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Pieci pirksti characters Ø 9 „Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20 gadsimta 50 gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50–60 gadu mijā Grā. T das viennoz m gas saj smas man nav jo t sti es Laurai nenotic ju Billei man tic ba bija daudz liel ka Bet t jau protams Sib rijas b rns atpaka Latvij b rn ba vienm r ar pasaules atkl anu vietumis oti aizkustino i

Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte

Pieci pirksti

Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Pieci pirksti characters Ø 9 Mata pārliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata Ernesta Birznieka Upīša Viļa Plūdoņa Annas Brigaderes Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņa Kalniņa V. pa ra jauku Billes laiku vaibu bet iesp jams ka tas bija pat oti neviet Alberts Bels tie i bez liekv rd bas skaidri un kodol gi rakst jis pasaul visas nelaimes ce as no sal dzin anas bet ir gr ti gr ti gr ti aizmirst Bel evicas b rni gi jauko tra isko pel ko raibo meiten ti Billi sal dzin t to ar M ras Z l tes prototipu Sib rijas meit nu Lauru kurai ir pieci gadi un kuras pasaules filozofija it k b rna uztvere ir burtiski no citas pasaules at ir b no Billes kura ir nu mazliet vec ka betvisu laiku var ja just ka is ir no pieaugu a nobriedu a pieaugu a cilv ka skatpunkta kur redz noteiktu skat jumu uz liet m notikumiem pag tn t p c bija patiesi gr ti identific ties ar piecgad gu meit nu piecgad gu M ru Z l ti piecgad gu k du citu kas nav tikai vi pats bet ir autors k ds cits M ras Z l tes dzejas valoda kas pilna ar interesantiem sal dzin jumiem interesantiem epitetiem varb t oreiz bija patiesi neviet zemtekstu domu im st stam var uztvert viegli k ar izlas t var a i Bill noda as bija daudz gar kas t p c nu j ja o b tu uzrakst jusi k da cita autore ne M SU izcil dramatur e M ra Z l te varb t viss b tu bijis sav d kvarb t kaut kad lietain vasaras dien izdom u izlas t Parad zes putnus bet to jau tikai laiks r d s jo laikam jau nekad nav arguments un viss kas jau ir bijis vienm r b s v l v l v l

Māra Zālīte Ê 9 Read & Download

Read Ñ E-book, or Kindle E-pub Ê Māra Zālīte Pieci pirksti characters Ø 9 Izmas Belševicas un no nesenā laikā publicētajām grāmatām Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā Dzejnieces pievēršanās prozai – grāmat. To cik milz ga ir Latvijas v stures trauma vislab k par da bezgal gais liter rais materi ls ko t rad jusi un kur katra person a p rdz vojumi ir vienreiz ji un neatk rtojami Pieci pirksti caur b rna st stu ir gai i ticiet man piecgadnieki sp j dom t tie i tik t laini un v l t lain k bet zem gai uma s p vienk r as lietas virc samestas gr matas un nocirsti koki Paties ba izr d s bied jo ka par visiem izdom tiem ausmu st stiem Cilv ks kur lasa gr matas var justies k bag ts mantinieks Dr z noz m kaut ko starp t l t un nekad Starp l ksmu lidojumu pret Saulei un bezcer gu sal anu m g sasalum bet katram cilv kam ir vajadz ga ar m ja kaut kur augst k virs zemes

 • Hardcover
 • 304
 • Pieci pirksti
 • Māra Zālīte
 • Latvian
 • 03 July 2020
 • null